Scroll Top

คำแนะนำในการลงทะเบียน​​

 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ของประเทศให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม สามารถรับใช้สังคมได้ตามความต้องการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มการผลิตแพทย์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบสาธารณสุข สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยและญาติมีความเครียดจากโรคและระบบการบริการสุขภาพ และมีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับความผิดพลาดในการรักษา แพทย์ผู้รักษามีความเครียดทั้งจากระบบการทำงานที่มีชั่วโมงการทำงานมากกว่าการทำงานตามมาตรฐาน มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอและการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น การจัดการการศึกษาแพทยศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้เรียนมีความเป็นตัวเองมากขึ้น ความสนใจในการเรียนลดลง รูปแบบของการเรียนรู้เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนน้อยลง จำนวนผู้เรียนที่มีภาวะซึมเศร้าในระหว่างการศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก

 จากเหตุปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติตลอดมา จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขของระบบนิเวศน์สุขภาพ  ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่จะทำงานในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

 ผู้เข้าร่วมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตแพทย์ของประเทศ (อาจารย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนสภาวิชาชีพสุขภาพอื่น ๆ)

 ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (สามารถเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมารณต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

  1. หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม 
  2. หน่วยงานต้นสังกัดจะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร แล้วส่งรายชื่อมาที่ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม QR Code การลงทะเบียน 
  3. ส่วนกลางจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งยืนยันกลับไปยังสถาบันต้นสังกัด
  4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล ดังนี้

4.1 ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม NCME2024

4.2 แจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนหน้างาน : การประชุม NCME2024 (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์)​

4.3 ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมการประชุม NCME2024 (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจบงาน)​

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน
และ Meeting Package ในวันงาน​​

1. ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุม Lanna Ballroom 1 ชั้น 2

2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณาแสดง QR Code ที่ได้รับจากอีเมลของท่าน หรือแจ้งชื่อสำหรับการลงทะเบียน

3. รับ Meeting Package ณ จุดลงทะเบียน จำนวน 1 ชุด (ประกอบไปด้วย ป้ายชื่อและกระเป๋า)​